Statut

Fundacji Dom Św. Jakuba

Fundacja Dom Św. Jakuba zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Gabrielę Jastrzębską w dniu 19.09.2017 roku w Rypinie aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Marka Białobłockiego w Biurze Notarialnym w Rypinie ul. Nowy Rynek 1, Repertorium A nr 2919/2017

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn.zm.) oraz w niniejszym statucie

§ 2

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rogówko 13, 87-515 gm. Rogowo

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa,  spółki, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą,
Fundacja może posiadać swój emblemat (logo) oraz używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, zatwierdzonych odrębną uchwałą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Ze względu na cel statutowy, nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Klimatu-Departament Edukacji i Komunikacji

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział  II.

Cel i zasady działania Fundacji

§ 9

Celem Fundacji jest:

 • propagowanie, wspieranie, prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej, w tym w  zakresie  zdrowia,  ekologii, społecznym i historyczno-patriotycznym oraz w wymiarze duchowym zgodnie z doktryna Kościoła Katolickiego;
 • umożliwienie rozwoju osobistego oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień poprzez działania terapeutyczne w szczególności w dziedzinie terapii wspomaganej przez zwierzęta;
 • działalność charytatywna  i pomoc społeczna;
 • promocja i ochrona zdrowia;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i kulturowej;
 • integracja społeczna i międzypokoleniowa (osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone i defaworyzowane);
  aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym;
 • zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym: organizowanie dla nich zajęć;
 • niesienie  pomocy  humanitarnej,   edukacyjnej,   rozwojowej, oświatowej  i  charytatywnej  na  rzecz ubogich  dzieci  i  młodzieży, a  także   wobec sprawujących pieczę nad nimi osób dorosłych;
 • działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć;
 • edukacja dzieci i młodzieży;
 • promowanie zdrowego odżywiania;
 • działania na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniu społecznemu;
 • działania na rzecz osób niesamodzielnych i seniorów;
 • wspieranie  rozwoju  profilaktyki,  lecznictwa  i rehabilitacji  medycznej  oraz kształtowania postaw prozdrowotnych;
 • rozwijanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
 • aktywizacja społeczna i zawodowa grup i osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie;
 • pomoc charytatywna, prawna, psychologiczna osobom, których prawa nie są respektowane;
 • działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele,  w szczególności przez:

Cele ogólne:

 • budowę i  prowadzenie  domu „św. Jakuba”,  w którym realizowane będą cele Fundacji;
 • rozwój integralny osób oraz prowadzenie warsztatów , akcji szkoleniowych  i informacyjnych;
 • prowadzenie warsztatów z zakresu animaloterapii;
 • organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;
 • upowszechnianie wiedzy  o celach fundacji;
 • wspomaganie  osób potrzebujących  i starszych w zakresie niesienia pomocy  materialnej, psychologicznej i medycznej;
 • organizowanie wolontariatu;
 • zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontaryjnych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;
 • prowadzenie poradnictwa, w tym  medycznego, psychologicznego i prawnego dla osób potrzebujących;
 • udostępnianie siedziby Fundacji osobom szukającym miejsca ciszy i kontemplacji;
 • prowadzenie spotkań związanych z rozwojem duchowym, zgodnym z doktryną Kościoła Katolickiego;
 • organizacja innych inicjatyw dla dobra publicznego;
 • promowanie  turystyki dla osób niepełnosprawnych;
 • promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • podejmowanie działań zleconych przez Fundatora;
 • współpraca i współdziałanie z  organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami  i ruchami  prowadzącymi działalność zbieżną z celem statutowym Fundacji, inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;
 • pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych;
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych, związanych z działalnością Fundacji;
 • upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i zagranicą oraz jej promowanie;
 • finansowanie nagród dla osób wspierających realizację celu statutowego Fundacji;
 • finansowanie szkoleń związanych z działalnością statutową Fundacji;
 • organizowanie spotkań, wystaw i imprez masowych związanych z celami statutowymi Fundacji;
 • rozpowszechnianie i promowanie wiedzy na temat Szlaku św. Jakuba;
 • propagowanie i organizowanie wędrówek Szlakiem św. Jakuba w Polsce i poza granicami kraju;
 • propagowanie turystyki ekologicznej, kompatybilnej w szczególności trekking z osłami i psami;
 • organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, dotacji, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
 • organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.

Cele terapeutyczne:

 • aktywizację osób starszych i samotnych,  w tym prowadzenie świetlicy dziennego pobytu dla osób samotnych, starszych, potrzebujących i wykluczonych społecznie oraz poprzez :
  – usprawnianie funkcji  poznawczych osób starszych, poprawy ich funkcjonowania,
  – zapobieganie inwalidyzacji osób starszych,
  – edukacji  w zakresie chorób psychosomatycznych,
  – rehabilitacji  psychoruchowej  w celu  utrzymania samodzielnej egzystencji,
  – prowadzenie warsztatów taneczno-ruchowych dla osób starszych,
  – aktywizację i poprawę jakości życia poprzez kynoterapię, alpakoterapię i onoterapię,
  2) tworzenie grup wsparcia dla osób  uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
  3) aktywizacja rodziców niewydolnych wychowawczo i pomoc w ich   akomodacji  społecznej;
  4) prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych i rodzin dysfunkcyjnych poprzez:
  – praktykowanie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
  – animaloterapii,
  – teatroterapii,
  – muzykoterapii,
  – choreoterapii,
  5)  pomoc terapeutyczna dla rodziców dzieci  niepełnosprawnych;
  6) prowadzenie  Gospodarstwa Opiekuńczego i pozyskiwanie funduszy na ten cel;
  7) promowanie trekkingu z Osłami jako jedna z form terapeutycznych;
  8) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek pomocy i rehabilitacji.

Cele edukacyjne:

9)  prowadzenie działalności naukowej,  edukacyjnej, wychowawczej;
10) prowadzenie szeroko pojętej edukacji mającej na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia na wszystkich etapach ontogenezy (od poczęcia do naturalnej śmierci), przeciwdziałanie dziedziczeniu ubóstwa oraz wykluczeniu społecznemu;
11) aktywizacja seniorów i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz w terapii zajęciowej;
12) wprowadzanie metod prawidłowego używania smartphona i komputera i TV jak i od uzależniania od nich;
13) organizowanie spotkań integracyjnych dla szkół i innych grup;
14) organizowanie obozów i półkolonii językowych, zielonych wakacje i zielone szkoły, spotkań rodzinnych o tematyce ekologicznej i zdrowym stylu życia;
15) wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej;
16) prowadzenie własnych programów edukacyjnych i informacyjnych, kampanii społecznych z zakresu obszarów działalności Fundacji;
17) tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich);
18) organizowanie warsztatów z arteterapii i hortiterapii m.in. lepienie z gliny, kształcenie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych z naturalnych darów ziemi ( liście, kamienie);
19) organizowanie wypraw  i warsztatów dla mężczyzn w środowisku naturalnym poprzez:
– rajdy piesze i rowerowe,
– survival,
– offroad,
20) prowadzenie każdej innej działalności niezakazanej przez prawo, a zgodnej z celami i zasadami Fundacji.

Rozdział  III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

 • Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 • Fundusze Fundacji pochodzą ze:
  – darowizn pieniężnych rzeczowych, spadków, zapisów i innych  przysporzeń majątkowych, dokonywanych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne lub inne jednostki organizacyjne,
  – subwencji,
  – dotacji,
  – zbiórek i imprez publicznych,
  – dochodów z działalności odpłatnej,
  – dochodów z działalności gospodarczej,
  – dochodów z działalności finansowej.
  3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
  4. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
  6. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

Majątek Fundacji jest przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją celów  statutowych Fundacji.

§ 14

Dochody, o których jest mowa w § 11, mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowią inaczej.

§ 15

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań osób trzecich  majątkiem Fundacji w stosunku do kogokolwiek.

§ 16

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji może określić regulamin, który respektować będzie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział  IV.

Organy Fundacji

§ 17

1. Organami Fundacji są Fundator,  Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Rady Fundacji.

§ 19

Do kompetencji Fundatora należy:
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
powoływanie  i odwoływania Zarządu oraz Rady Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją  lub przystąpienia do spółki,
podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 20

1.  Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Fundatora,
2)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3)  opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu i przedkładanie go Fundatorowi do zatwierdzenia,
4)   nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji i przedkładanie  opinii  o jego działalności na wniosek Fundatora,
5)  inicjowanie zmiany statutu Fundacji oraz opiniowanie projektu zmian Statutu przedkładanych  przez Fundatora.
2.  Rada Fundacji jest organem składającym się z 3 do 5 osób.
3.  W przypadku śmierci Fundatora  Rada Fundacji przejmuje uprawnienia Fundatora.
4.  Fundator powołuje Członków Rady Fundacji, w miarę możliwości z  spośród sponsorów Fundacji, lub jego zdaniem najbardziej zasłużonych i zaangażowanych w realizację celu Fundacji  – na czas nieoznaczony .
5.  Fundator może odwołać Członków Rady Fundacji  w każdym czasie.
6.  Osoby wybrane na członków Rady Fundacji zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie, z którego będzie wynikać,  iż wyrażają zgodę na pełnienie powierzonej funkcji i zobowiązują się do przestrzegania postanowień statutu.

§ 21

Fundator wybiera z grona Rady Fundacji Prezesa, Wiceprezesa (Wiceprezesów)  i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 22

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Powiadomienia o w/w posiedzeniach będą następowały emailowo lub telefonicznie, lub w formie ustnej.

§ 23

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć  przedstawiciel Zarządu Fundacji lub Fundator.

§ 24

1.   Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
2.   Głosy wstrzymujące się od głosowania nie są brane pod uwagę.
3.   Głosowanie jest jawne.
4.   W przypadku braku quorum w pierwszym terminie w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
5.   Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Rady.

§ 25

1.    Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa (Wiceprezesów)  Zarządu. Zarząd   jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w § 20 pkt 2, przez Radę Fundacji.
2.   Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

§ 26

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 27

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora  lub Rady Fundacji.

§ 28

Zarząd w szczególności:

 • kieruje  działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • realizuje cele Fundacji  i sprawuje zarząd jej majątkiem,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy i inne przysporzenia majątkowe,
 • tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 • prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, co najmniej raz w roku,
 • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji oraz tworzeniu spółek przez Fundację,
 • powołuje kierowników zakładów  i innych jej jednostek organizacyjnych  określając zakres ich obowiązków oraz sporządza regulamin organizacyjny zakładów i innych jednostek.

§ 29

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.  Zasady ich wynagradzania ustala Fundator lub w przypadku, o którym jest mowa w § 20 pkt 2, Rada Fundacji.

§ 30

1.  Zarząd działa zgodnie ze swoimi uchwałami oraz przepisami prawa.
2.  Zarząd podejmuje uchwały zgodnie z treścią § 24, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest zawsze na posiedzeniu obecność Prezesa Zarządu, którego głos jest decydujący w przypadku równej liczby głosów.

§ 31

1.   Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji oraz Wiceprezes (Wiceprezesi), z tym że w przypadku zaciągania zobowiązań lub  w sprawach majątkowych przekraczających  kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych  to do reprezentacji  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.
2.   Prezes Zarządu Fundacji lub Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika do określonych czynności prawnych w imieniu Fundacji. Pełnomocnik działa w granicach umocowania.

§ 32

1.      Członkostwo w Zarządzie  ustaje wskutek: 
a. złożenia rezygnacji   na ręce Zgromadzenia Fundatorów  lub Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich orzeczonych prawomocnym wyrokiem  sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka  Zarządu.
2.   Zarząd Fundacji   lub poszczególni jej członkowie   mogą być  odwołani  przez Fundatora   w każdym czasie.

Rozdział  V.

Zmiana Statutu

§ 33

Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji, przy czym zmiany te lub uzupełnienia powinny być zbliżone do celu określonego w akcie ustanawiającym Fundację.

§ 34

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator bądź Rada Fundacji w przypadku o którym mowa w § 20 pkt 2.

Rozdział  VI.

Postanowienia Końcowe

§ 35

1.   Dla efektywnego realizowania swojego celu statutowego Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2.   Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator bądź Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,  w przypadku,  o którym mowa w § 20 pkt 2.

§ 36

Fundacja ulega likwidacji:
a)  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
b)  w przypadku osiągnięcia celu, dla którego została  ustanowiona  Fundacja.

§ 37

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują organy wymienione w § 35 pkt 2.

§ 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się  osobom fizycznym lub innym osobom prawnym, w szczególności fundacjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

Fundator

___________________
Gabriela Jastrzębska